Arendalsuka 2021: «Hva skjer med norsk vindkraft?»

ARENDALSUKA: Mikaela Vasstrøm presenterte funn fra sine intervjuer med kommuneansatte, utbyggere og «vanlige folk» om vindkraftspørsmål (foto: Fridtjof Nansens Institutt)

18. august, under Arendalsuka, inviterte Fridtjof Nansens Institutt til samtale og debatt om hva som har skjedd og vil skje med utbygging av norsk vindkraft. Forskerinnlegg ble gitt av Mikaela Vasstrøm (UiA) og Tor Håkon Jackson Inderberg (FNI).

Følgende nyhetssaker ble publisert fra arrangementet:

Ingen ny norsk vindkraft på ti år. NVE-sjefen spår full stopp (TU.no)

Neppe særlig mer vindkraft de neste 5 til 10 årene (forskning.no)

– Spørsmålet om vindkraft er en verdidiskusjon (uia.no)

INCLUDE lunsjseminar: «Vindkraft – hvem bestemmer og hvem berøres?»

Include – forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling arrangerte webinaret «Vindkraft – hvem bestemmer og hvem berøres?» 14. april, hvor forskerne Lars Gulbrandsen og Susanne Normann presenterte sine forskningsprosjekter. Kommentarer ved Mikaela Vasstrøm (WINDPLAN) og stipendiat Eva Maria Fjellheim.

«Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep? » Se opptak av webinaret her.

New PhD-course in collaboration with NMBU

Associate Professor Mikaela Vasstrøm (UiA) and Professor John-Andrew McNeish (NMBU) are offering a new PhD-course that explores the global contestation of renewable energy development.

The course runs from 7th – 11th June 2021, at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Ås.

More than 40 Ph.d. candidates, coming from different parts of the world, have applied for the course. 25 of these will get the opportunity to attend, and it will be possible to take the course digitally. During the 5 days programme, the students will meet lecturers from Tohoku University, Japan, Idaho State University, USA and University of St Andrews, Scotland – as well as several Norwegian universities and organisations.

Other members of the Windplan team that will be guest lecturing are Ph.D Magnus Skålhegg and Laura Tolnov Clausen (UiA).

The course will go into the depth of the dynamics of the new “green” conflicts surrounding renewable energy development, the physical impacts of renewable energy projects, and the competing discourses and practices expressed in these contexts. The course explores and contrasts the common experiences of renewable development with a focus on empirical cases in Scandinavia, Africa and Latin America. 

Read more about this course.

Feltarbeid på Hebridene

Windplan holder for tiden på med feltarbeid på Hebridene. Dette feltarbeidet skal skape en bedre forståelse for hvorfor vindkraft skaper konflikt – og hvorfor det kan være en ønsket utvikling andre steder. Windplan ønsker å belyse hvilke betingelser og forutsetning som kan være med å skape økt lokal aksept og hva som hindrer dette. 

Laura Tolnov Clausen, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA og
David Rudolph, Institut for Vindenergi, Danmarks Tekniske Universitet, er aktuelle med nye publikasjoner og et «work in progress».

Ph.d.-prosjekt: Lokale forbindelser mellom sted og utvikling av landbasert vindkraft i Norge

Magnus Skålhegg begynte i april 2020 som ph.d.-kandidat tilknyttet WINDPLAN. Han har sin masterutdanning fra UiA, hvor han skrev oppgave om konseptualisering og legitimering av vindkraft i Norge.

Magnus Skålhegg, ph.d.-stipendiat ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA.

Han forteller selv om sitt prosjekt:

– Ph.d.-prosjektet er en undersøkelse av forskjellige relasjoner som oppstår mellom lokalsamfunn og vindkraft. En stor del av konflikten som finnes i norsk vindkraft kan spores tilbake til en utvikling som er for ensidig basert på fysiske, tekniske og juridiske premisser. Videre ser det også ut til at det blir antatt at klimaendringer, økonomisk utvikling og energisikkerhet er nok til å rettferdiggjøre utvikling på et lokalt nivå, uten at det er undersøkt. Derfor trenger vi trenger mer kunnskap om hvilke lokale faktorer som er gjeldende når vindkraft blir konseptualisert lokalt, og hvordan de forskjellige koblingene mellom sted og vindkraft gjøres. Her er det viktig å behandle alle typer av rasjonaliteter likeverdig uavhengig av om de trekker i negativ eller positiv retning.

Prosjektet benytter seg av et teoretisk rammeverk som består av det relasjonelle sted, stedsidentitet, sosiotekniske forestillinger og sosial akseptabilitet. Studiet vil være en komparativ studie som sammenligner forskjellige forståelser av hva vindkraft skal være for lokalsamfunnet (sosiotekniske forestillinger) i to vertskommuner. Metodene som vil bli benyttet er intervjuer, dokumentanalyse, befaring og deltagelse på eventuelle folkemøter. Kunnskap som kommer ut av avhandlingen kan brukes til å utvide og utfordre måten vi tenker og planlegger vindkraft på i Norge.            

Masteroppgave: Konseptualisering og legitimering av vindkraft i Norge – En positiv storyline om en ny energiteknologi

Magnus Skålhegg. Master i Samfunnsplanlegging, UiA, 2019

Denne masteroppgaven er en undersøkelse av en overordnet beretning om vindkraft i Norge. Oppgaven produserer kunnskap om forholdet mellom mennesker og energiteknologi. Utgangspunktet til oppgaven er at en vellykket adopsjon av ny energiteknologi er avhengig av en vellykket sammenveving mellom energiteknologien og nasjonens selvforståelse (Malone et al., 2017). Mer spesifikk er oppgaven en undersøkelse av hvordan en overordnet positiv beretning forsøker å konseptualisere og legitimere vindkraft overfor allmenheten på et nasjonalt nivå. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan en positiv storyline om vindkraft konseptualiserer og legitimerer bruken av energiteknologien vindkraft i Norge? Oppgaven undersøker positive storylines og deres motsigelser i den offentlige debatt og politikk utvikling. Den positive storyline konseptualiserer og legitimerer vindkraft i Norge gjennom å bygge på argumenter om samfunnsutvikling, nødvendig energy produksjon, og klima forandringer. Oppgaven i sin helhet kan leses her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2647383/Magnus%20Sk%C3%A5lhegg.pdf?sequence=1