Om prosjektet

I Norge blir størstedelen av vindkraftsøknader gjenstand for store konflikter. De fleste søknader blir enten overklaget eller trukket tilbake, og prosessene kan gjerne vare fem til åtte år. Dette illustrerer spenningen mellom en ambisiøs nasjonal politikk for fornybar energi på den ene siden, og lokal opposisjon, konflikt og avvisning av denne politikken på den andre. Målet med WINDPLAN er å utvide vår forståelse av konflikter knyttet til utbygging av vindkraft i Norge.

Om fornybar energi skal være med å bidra til å løse klimautfordringene som verden står overfor, er det ikke nok å utvikle gode tekniske løsninger. Det er også nødvendig å forstå konfliktene disse løsningene skaper på lokalt nivå. Disse konfliktene oppstår mellom ulike aktører, verdier og interesser i et lokalsamfunn, og mellom nasjonale aktører og interesser knyttet til miljø, klima og energi.

Fra internasjonal forskning vet vi at økt hierarkisk styring kan nøre opp under slike konflikter, og at selve planprosessen i stor grad kan påvirke både konfliktnivået og mulige alternative løsninger. Derfor er det i en norsk kontekst relevant å undersøke hvordan politiske rammer påvirker praksis, og hvordan planprosesser legger til rette for at berørte lokalsamfunn og andre aktører får delta.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan politiske rammer og planleggingsprosesser påvirker borgernes aksept av vindkraftutbygging. Vi vil kartlegge hvordan norsk vindkraftpolitikk har utviklet seg de siste 20 årene, og sammenligne den norske politikken med tilsvarende i Skottland og Danmark. Disse landene har også en ambisiøs vindkraftpolitikk, men store lokale konflikter har over tid ført til endringer i denne.

I tillegg er målet med WINDPLAN å avdekke hvordan planleggingsprosesser av vindkraft utbygging åpner/lukker for (lokal) offentlig deltakelse, og hvilke aktører som blir hørt i planleggingen. Parallelt ønsker vi også å forstå vindkraft prosesser og konflikter fra et lokalt samfunnsperspektiv. Gjennom tre casestudier i Norge vil vi kartlegge hvordan ulike aktører på lokalt nivå oppfatter og forholder seg til utfordringer og muligheter i vindkraft, og hvordan disse ulike konflikter relaterer seg sosiale, økonomiske og kulturelle aspekter av lokalsamfunnet og sted.

De norske casene vil ses i relasjon til utvalgte casestudier i Danmark og Skottland, hvor det er ulik grad av lokal aksept av vindkraftutbygging. Vi vil undersøke hvilke faktorer som er med å hemme eller fremme sosial aksept i disse casene, og diskutere læringspotensialet for fremtidige norske vindkraftprosjekter.

WINDPLAN forsøker gjennom dette å forstå konflikter rundt vindkraftutbygging som en del av et bredere perspektiv på utviklingen av lokalsamfunn – og ikke som et separat klima- eller energipolitisk felt. Det er dermed ikke prosjektets mål å vurdere om vindkraft er riktig eller feil, men belyse utfordringer og problematikker rundt deltakelse, verdier og interesser mellom nasjonale ambisjoner og lokale forståelser – ikke minst i lyset av «grønne» omstillingsdiskurser.

Funnene fra prosjektet skal danne grunnlag for et forsknings-dialogverksted med aktører fra nasjonale og lokale myndigheter, utviklere, foreninger og borgere fra Danmark, Skottland og Norge. Gjennom verkstedarbeidet ønsker vi å presentere funn og utfordre eksisterende politikk og premisser for planlegging, og utforske nye mulige konseptuelle modeller for offentlig deltakelse i norsk vindkraftutvikling.

Kunnskapen fra prosjektet om vindkraftplanlegging i Norge, Danmark og Skottland er relevant for å møte flere av utfordringene fornybarpolitikken står overfor i dag. Dette gjøres bl.a. ved å etablere ulike arenaer for samarbeid og dialog mellom lokale borgere, myndigheter, brukere og interessenter. Disse dialogene kan bidra i den politiske og offentlige debatten om hvordan planlegging (og politiske rammer) kan sikre demokratisk deltakelse og åpne rom for dialog om motstand og konflikter. Samtidig vil prosjektet gjennom erfaringer fra Danmark og Skottland skape refleksjon om utprøving av alternative tilnærminger (f.eks. i forhold til eierskapsstrukturer).

WINDPLAN har fått tildeling fra Norsk forskningsråd gjennom programmet ENERGIX, Forskningsrådets store program for energiforsking. ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Agder (Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU Wind). Prosjektleder er Mikaela Vasstrøm ved UiA. Forskere og arbeidspakkeledere er Hans Kjetil Lysgård og Hanne Haaland, UiA, og Laura Tolnov Clausen og David Rudolph, DTU Wind.