Publikasjoner

Policynotat #1 WINDPLAN

Bevegelser i Norsk vindkraftpolitikk – drivkrefter, motkrefter og fremtidige utfordringer

Mikaela Vasstrøm og Hans Kjetil Lysgård

Norsk vindkraftutvikling har etter to tiår med lav utbyggingstakt, sett en kraftig økt installert kapasitet. Samtidig er vindkraft blitt gjenstand for et høyt konfliktnivå både på lokalt til nasjonalt nivå. Det er vokst frem en nasjonal opposisjon og motbevegelse til vindkraftutbygging, og i flere lokalsamfunn har vindkraftutbygging skapt store protester og sivil ulydighet. Det er med andre ord et voksende avvik mellom nasjonale myndigheters mål om økt vindkraftutbygging og den lokale og nasjonale offentlige debatten og motstanden. I dette policynotat ser vi på utviklingen av norsk vindkraftpolitikk og spør hvilke krefter og motkrefter som har bidratt til utformingen av politikken over tid og hvilke utfordringer den bør adressere fremover.

Masteroppgave: Konseptualisering og legitimering av vindkraft i Norge – En positiv storyline om en ny energiteknologi

Magnus Skålhegg. Master i Samfunnsplanlegging, UiA, 2019

Denne masteroppgaven er en undersøkelse av en overordnet beretning om vindkraft i Norge. Oppgaven produserer kunnskap om forholdet mellom mennesker og energiteknologi. Utgangspunktet til oppgaven er at en vellykket adopsjon av ny energiteknologi er avhengig av en vellykket sammenveving mellom energiteknologien og nasjonens selvforståelse (Malone et al., 2017). Mer spesifikk er oppgaven en undersøkelse av hvordan en overordnet positiv beretning forsøker å konseptualisere og legitimere vindkraft overfor allmenheten på et nasjonalt nivå. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan en positiv storyline om vindkraft konseptualiserer og legitimerer bruken av energiteknologien vindkraft i Norge? Oppgaven undersøker positive storylines og deres motsigelser i den offentlige debatt og politikk utvikling. Den positive storyline konseptualiserer og legitimerer vindkraft i Norge gjennom å bygge på argumenter om samfunnsutvikling, nødvendig energy produksjon, og klima forandringer. Oppgaven i sin helhet kan leses her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2647383/Magnus%20Sk%C3%A5lhegg.pdf?sequence=1